Image is not available

ยินดีต้อนรับสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ต้นไม้ สี เพลงประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นอินทนิล
สีประจำวิทยาลัย ม่วง ขาว

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

พันธกิจของวิทยาลัย

๑. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
๒. บริการวิชาการต่อสังคม
๓. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. การบริหารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Arrow
Arrow
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 สายตรงผู้อำนวยการ

 

 

 

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15 กุมภาพันธ์ 2018 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2018 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ราคาเกินหนึ่งแสนบาท)

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

ระบบการเรียนออนไลน์(Moodle)

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี 
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: scphub@scphub.ac.th
Facebook: SCPHUB