Image is not available

ยินดีต้อนรับสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

พันธกิจของวิทยาลัย

๑. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
๒. บริการวิชาการต่อสังคม
๓. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. การบริหารองค์กร

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Arrow
Arrow
Slider

 สายตรงผู้อำนวยการ

 

 

 

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2019 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ (เรียกเพิ่มเติ่ม)
16 มกราคม 2019 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่
11 มกราคม 2019 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่
8 มกราคม 2019 รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และตัวอย่างเอกสารตรวจร่างกาย

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

17 มกราคม 2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน
6 ตุลาคม 2017 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
28 กันยายน 2017 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานขับรถยนต์)
14 กันยายน 2017 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

ระบบรายงานผู้บริหาร
EIS

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

ระบบการเรียนออนไลน์(Moodle)

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

Image is not available

ระบบ OPENPI

Slider

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

กลุ่มงานบริการวิชาการ และวิจัย

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

Slider

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี 
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: scphub@scphub.ac.th
Facebook: SCPHUB