หน้าแรก

slide-backgroung-1300x866px-websiteV2.2

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

“สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2021

งานประชาสัมพันธ์

24 กันยายน 2021

งานประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2021

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานบริการวิชาการ

10 กุมภาพันธ์ 2021

งานประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2021

งานประชาสัมพันธ์

24 กันยายน 2021

งานทรัพยากรบุคคล

18 สิงหาคม 2021

งานประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2021

กลุ่มงานบริการวิชาการ

12 กุมภาพันธ์ 2018

วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

“เข่งฮักรักษาใจ”
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆
การประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญาสาธารณสุขไทย” โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาสาธารณสุขไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

“ร่วมแรงร่วมใจ

รักใคร่ผูกพัน

มุ่งมั่นรับผิดชอบ

ส่งมอบคุณธรรม”

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-210-270-74
Fax : 045-210-278

E-mail : scphub@scphub.ac.th
WWW.SCPHUB.AC.TH


ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ