Image is not available

ยินดีต้อนรับสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

พันธกิจของวิทยาลัย

๑. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
๒. บริการวิชาการต่อสังคม
๓. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. การบริหารองค์กร

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

 สายตรงผู้อำนวยการ

 

 

 

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

ระบบรายงานผู้บริหาร
EIS

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

ระบบการเรียนออนไลน์(Moodle)

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

Image is not available

ระบบ OPENPI

Slider

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

กลุ่มงานบริการวิชาการ และวิจัย

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

Slider

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี 
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: scphub@scphub.ac.th
Facebook: SCPHUB