Image is not available

โครงการฝนหลวงในพระราชดำริ

Image is not available
Image is not available
Image is not available

โครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ๑๕ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสีเขียว จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนครและ เทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล

Image is not available

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนยารักษาโรค ไปยังท้องถิ่นกันดารในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยแพทย์ของทางราชการเข้าไปถึง เพื่อให้การตรวจรักษาราษฎร โดยไม่คิดมูลค่า ต่อมาได้จัดตั้งหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ทำการตรวจรักษาโรคฟันบนรถขนาดใหญ่ มีเครื่องมือ และเก้าอี้ทำฟัน ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

โครงการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

Image is not available
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Arrow
Arrow
การแต่งกาย_โครงการฟื้นฟูวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพ61
Slider

 สายตรงผู้อำนวยการ

 

 

 

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

แนะนำการใช้ฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

ระบบการเรียนออนไลน์(Moodle)

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

Image is not available

ระบบ OPENPI

Slider

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

กลุ่มงานบริการวิชาการ และวิจัย

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

Slider

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี 
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: scphub@scphub.ac.th
Facebook: SCPHUB