วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ภายในอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้คลิ๊กที่นี่
ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ส่งผลการตรวจร่างกายด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวมและหอนอน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในเวลา 08.30-16.30 น.
(หากไม่ยื่นผลการตรวจร่างกายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 ตามวันเวลาที่กำหนด
(หากไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ์)
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ คลิ๊ก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่สำหรับการติดต่อคือหมายเลข 045-210 270-74
และเบอร์แฟ๊กซ์ 045-210 278

ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยในรอบเดือน