ข่าวปรกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)