รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
ชั้นปี 1 : shorturl.at/qBGIO
ชั้นปี 2 : shorturl.at/DHU46
ชั้นปี 3 : shorturl.at/mAOQ8
ชั้นปี 4 : shorturl.at/abwSV
หลักสูตร ส.บ.ทันตสาธารณสุข
ชั้นปี 1 : shorturl.at/lrKT0
ชั้นปี 2 : shorturl.at/nyUV9
ชั้นปี 4 : shorturl.at/dqNU9
หลักสูตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม
ชั้นปี 1 : shorturl.at/bAC07
ชั้นปี 2 : shorturl.at/pABJL
หลักสูตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชั้นปี 1 : shorturl.at/krIPW
ชั้นปี 2 : shorturl.at/csMQW

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ