เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก