แต่งตังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)