ใบแจ้งการชําระเงิน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 

***หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย/มหวิทยาลัยที่เข้าศึกษา