ใบแจ้งการชําระเงิน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 
***หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย/มหวิทยาลัยที่เข้าศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ