ขออนุมัติอนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน