เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

  1. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
  1. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
  1. บัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
  1. แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  1. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

5.1  ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ
คณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

5.2  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

5.3  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

  1. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

6.1  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

6.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

สายสนับสนุน – 1  สำหรับข้าราชการสายสนับสนุน

สายสนับสนุน – 2  (กลุ่มบริหาร/สำนักงาน) สำหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานเหลือคนไข้พนักงานพิมพ์ พนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ บรรณารักษ์ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์

สายสนับสนุน – 3  (กลุ่มบริการ/งานสนาม) สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานเกษตรพื้นฐาน

6.3  แบบสรุปชั่วโมงภาระงาน

6.4  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  1. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

7.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่างข้าราชการพลเรือนสามัญ

7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

7.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

7.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย

7.6 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ดูเอกสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่