การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561