ประกาศแนวปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เรื่องการส่งเอกสารการเบิก-จ่ายเงินและการยืมเงินราชการ