การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ