ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ยกตัวอย่างเช่น

– จังหวัดนครพนม   :  โรงพยาบาลนครพนม

– จังหวัดยโสธร       :  โรงพยาบาลยโสธร

– จังหวัดศรีสะเกษ  :  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ในระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ตัวอย่างเอกสารการตรวจร่างกายที่สมบูรณ์    คลิ๊ก

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจร่างกาย    คลิ๊ก

๓. หากไม่ยื่นหลักฐานตรวจร่างกายและเข้าสัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์