ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบการรับตรงอิสระ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครฯ การรับตรงอิสระ 
 ๏  รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร  ก  ข-จ  ฉ-ฒ  ณ-ท  ธ  น  บ-ป  ผ-พ  ฟ-ย  ร-ล  ว  ศ-ษ  ส  ห-ฮ 
 ๏  หลักสูตร ประเภทโควตา โควตาจังหวัด และจำนวนที่วิทยาลัยเปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โปรดอ่าน https://www.facebook.com/pi.admission/photos/a.537997299550512.138765.479681128715463/978956358787935/
พาดหัว : ประกาศฯ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบการรับตรงอิสระ
title : AdmissionFreeDirectRecruit – Announce

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาฯ การรับตรงอิสระ ลงนามแล้วเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [หน้ารายละเอียดที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ApplicationAnnounce.html]
สามารถดูประกาศฯ ได้ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ApplicationAnnounce.pdf
ผู้สนใจหรือผู้ที่จะสมัครควรศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ นี้ให้ถ่องแท้
เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยโปรดสอบถามโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบรับสมัครฯ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/contact หรือสามารถ post comment ใน Status ใหม่ที่ https://www.facebook.com/pi.admission/
ทั้งนี้ การรับสมัคร รอบการรับตรงอิสระมีเกณฑ์ในการสมัคร
วงเล็บ ๑ ระบุว่า “ผู้สมัครได้สมัคร ผ่านระบบการรับแบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาแล้ว (ตามประกาศรายชื่อผู้ที่เป็นตัวสำรอง) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้สละสิทธิการเข้าศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก”
วงเล็บ ๖ ระบุว่า “กรณีผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพียง ๑ หลักสูตร สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้”
และข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษา
ข้อ ๘.๓ ระบุว่า “ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนกทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑”
ทำให้ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่สมัครไว้แล้วในรอบการรับแบบ Admissions และมีสถานะ ดังนี้
๑) ตัวสำรองจากการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ ๕ หรือ
๒) มีสถานะเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ
๓) ไม่เคยมีสถานะเป็นตัวจริงในหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังนั้น ผู้มีสิทธิสมัคร รอบการรับตรงอิสระ มีรายชื่อเรียงลำดับตามอักษร ดังนี้
ก ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name01[ก].pdf
ข-จ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name02[ข-จ].pdf
ฉ-ฒ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name03[ฉ-ฑ].pdf
ณ-ท ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name04[ณ-ท].pdf
ธ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name05[ธ].pdf
น ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name06[น].pdf
บ-ป ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name07[บ-ป].pdf
ผ-พ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name08[ผ-พ].pdf
ฟ-ย ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name09[ฟ-ย].pdf
ร-ล ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name10[ร-ล].pdf
ว ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name11[ว].pdf
ศ-ษ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name12[ศ-ษ].pdf
ส ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name13[ส].pdf
ห-ฮ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-Name14[ห-ฮ].pdfจำนวนการรับจำแนกตามหลักสูตร โควตาจังหวัด ประเภทโควตา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-พย.บ_.pdf
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-สบ.สสช_.pdf
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-สบ.ทันต_.pdf
๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-พท.บ_.pdf
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ที่https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-วท.บ_.เวชระเบียน_.pdf
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ปวส.เทคนิคเภสัช_.pdf
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน_.pdf
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ปวส.เวชระเบียน_.pdf
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionFreeDirectRecruit-ปวส.โสต_.pdf

การสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ไม่จำกัดสถานศึกษา ผู้มีสิทธิสมัครสามารถสมัครได้ แต่ต้องรับโควตาจังหวัดที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรรโควตา

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษ
๓) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๔) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๖) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๗) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๘) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ
(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๙) ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
๑๐) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ
๑๑) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ

สิทธิประโยชน์
สิทธิบุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ทุกประเภทโควตา มีคะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน

องค์ประกอบการคัดเลือก
๑) GPAX ตลอดหลักสูตรแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET O-NET ๕ รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์ GAT PAT2 ร้อยละ ๗๐
๒) การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๓๐

การสมัคร
๑) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยที่ผู้มีสิทธิสมัครต้องการศึกษา
๒) เลือกได้ ๑ อันดับ (หรือ ๑ หลักสูตร โควตาจังหวัด และประเภทโควตา)
๓) ไม่มีค่าสมัคร

รายละเอียดอื่น โปรดอ่านเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครฯ

full infoGraphic : https://scontent.furt1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36935075_2184858084864417_7430008622798602240_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ed3641b357256b2b568cdce579276167&oe=5BD43A06

 — ที่สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข