เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

  1. หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
  2. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
  3. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
  4. บัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
  5. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
  6. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน
  7. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
  8. คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ