แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร