รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นปี 1

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/2jJ6bJ

ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/MMbLtt

ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม : https://goo.gl/GiRPPW

ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : https://goo.gl/Li1MsB

 

ชั้นปี 2

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/ntSdLG

ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม : https://goo.gl/iqdCqk

ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : https://goo.gl/QxyUqH

 

ชั้นปี 3

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/LbLC4r

ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/g9tpNi

 

 

ชั้นปี 4

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/o7tBfi

ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/Q8nLKR