รายชื่อ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ปัจจุบัน)

ชั้นปี 1

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/YV7P14
ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/D3iomq
ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม : https://goo.gl/vLBdkz
ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : https://goo.gl/f7o8B1

 

ชั้นปี 2

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/7FdfN6
ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม : https://goo.gl/iqdCqk
ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : https://goo.gl/QxyUqH

 

ชั้นปี 3

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/LbLC4r
ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/g9tpNi

 

ชั้นปี 4

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : https://goo.gl/o7tBfi
ส.บ.ทันตสาธารณสุข : https://goo.gl/Q8nLKR