ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

1.หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

2.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

2.1.เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร สายสอน

2.2 เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร สายสนับสนุน

2.3 เอกสารหมายเลข 3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

4. ประกาศภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ปีงบประมาณ2561

5. ข้อมูลบุคลากรผู้ประเมิน-รับประเมิน_รอบ1

6. หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม

1.แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

2.1.สายสอน

2.1.1 แบบที่ 1 อาจารย์สังกัดภาควิชา

2.1.2 แบบที่ 2 อาจารย์สังกัดงานกิจการนักศึกษา

2.1.3 แบบที่ 3 อาจารย์สังกัดงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

2.1.4 แบบที่ 4 อาจารย์สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ

2.1.5 แบบที่ 5.1 อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย

2.1.6 แบบที่ 5.2 อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย (เฉพาะ นายวัชรพล ทองควัน)

2.2 สายสนับสนุน

2.2.1 แบบที่ 1 กลุ่มบริหารและสำนักงาน

– แบบประเมินสายสนับสนุน 1 กลุ่มบริหารและสำนักงาน

– แบบประเมินสายสนับสนุน 1 กลุ่มบริหารและสำนักงาน (PDF)

2.2.2 แบบที่ 2 กลุ่มบริการและงานสนาม

– แบบประเมินสายสนับสนุน 2 กลุ่มงานบริการและงานสนาม

– แบบประเมินสายสนับสนุน 2 กลุ่มงานบริการและงานสนาม (PDF)

3.แบบประเมินสมรรถนะ

3.1 แบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะของข้าราชการ

3.2 แบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะของพนักงานราชการ

3.3 แบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4. แบบบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรม (สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ งานที่ปฏิบัติ)

5. แบบสรุปชั่วโมงภาระงาน สายสนับสนุน

6. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

1.หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.01/270 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

1.1  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

1.2 คำอธิบาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

1.3 เอกสารหมายเลข 1 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งละ 3 สมรรถนะ สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

1.4 เอกสารหมายเลข 2 ระดับสมรรถนะที่คาดหวังสำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป และพนักงานราชการ

1.5 เอกสารหมายเลข 3 พจนานุกรมสรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ

1.6 เอกสารหมายเลข 4 วิธีการประเมินและมาตรวัด แบบ Rating scale

1.7 เอกสารหมายเลข 5 ตัวอย่าง การกำหนดช่วงคะแนนระดับการประเมิน (แบบอิงกลุ่ม)

1.8 เอกสารหมายเลข 6 ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

1.9 เอกสารหมายเลข 7 ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่างข้าราชการพลเรือนสามัญ

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

5. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย