ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

1.หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

2.ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

3.หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายสอน

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายสนับสนุน

5.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6.คำรับรองการปฏิบัติราชการ

7.ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)