รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และตัวอย่างเอกสารตรวจร่างกาย