โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29/2

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับตั้น รุ่นที่ 29 กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2562