ข้อมูลตลาดแรงงาน

อัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข 2558-2560

อัตรากำลังนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

อัตรากำลังเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตรากำลังเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อัตรากำลังเจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ข้อมูล Primary care cluster

wdt_ID ลำดับ วิชาชีพ สัดส่วน จำนวน/ทีม จำนวน/pcc
118 1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 : 10,000 1 3
119 2 ทันตแพทย์ 1 : 30,000 0 1
120 3 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 1 : 2,500 4 2
121 4 ทันตาภิบาล 1 : 10,000 1 3
122 5 เภสัชกร 1 : 30,000 0 1
123 6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 : 15,000 0 2
124 7 นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 : 5,000 2 6
125 8 แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 : 10,000 1 3
126 9 กายภาพบาบัด 1 : 30,000 0 1
ลำดับ วิชาชีพ สัดส่วน จำนวน/ทีม จำนวน/pcc

ข้อมูลจาก แนวทางการดำเนินงานPrimary care Cluster สำหรับหน่วยบริการ

ข้อมูลกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ สำนักบริหารสาธารณสุข

แก้ไขข้อมูล 30 ตุลาคม 2560