หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

1. ชื่อหลักสูตร

                      ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
                      ชื่อภาษาอังกฤษ : Diploma of Public Health Programme in Pharmacy Technique

2. ชื่อประกาศนียบัตร

                     ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสชักรรม)
                     ชื่อย่อ : ปวส.ส.ศ. (เทคนิคเภสัชกรรม)

                     ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)
                     ชื่อย่อ : Dip. of. P.H. (Pharmacy Technique)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                    สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

4. หลักการและเหตุผล

     สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จัดการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคเภสัชกรรม และการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียน การสอนในวิธีการที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22, 23, 24 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 22, 23, 24) ประกอบกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ ประชาชนได้ เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม นโยบายการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเชิงรุก รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่องานเทคนิคเภสัชกรรมและบทบาท หน้าทขี่ องบุคลากรที่ต้องมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อปฏิบัติงาน ในสถานบริการสาธารณสุข

     การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิรูประบบดังกล่าว จึงต้องมีการ ผสมผสานวิชาการ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการและเนื้อหาที่เป็น ประเด็นสาคัญ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถาบันพระบรมราชชนกได้พัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาในหมวดทักษะชีวิตและหมวดทักษะวิชาชีพ เพื่อให้วิทยาลัยนาไปใช้จัดการเรียน การสอนต่อไป โดยดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2556

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษา
1. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเภสัชกรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิค เภสัชกรรม เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปญั หาและจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานได้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเภสัชกรรมเพื่อให้บริการ สาธารณสุข ทุกระดับด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองทางวิชาการและการประกอบอาชีพ
5. มีความสามารถทางานร่วมกับสหวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

6. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2556

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

7.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
7.2ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามทรี่ะบุไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
7.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
7.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
7.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกาหนด

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา

9. ระบบการศึกษา
     9.1 การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ระยะเวลามากกว่า 2 ปีการศึกษา โดยกาหนด 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
     9.2 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
     รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
     การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า54ชั่วโมงเท่ากบั 1หน่วยกิต การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

10. ระยะเวลาการศึกษา
     ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลามากกว่า 2 ปีการศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

11. การลงทะเบียนเรียน
     ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียน เต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียน เรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

12. โครงสรา้งหลักสตูร
     12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต                     21 หน่วยกิต
1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร               9 หน่วยกิต
2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา         6 หน่วยกิต
3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต     6 หน่วยกิต

     12.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า     58 หน่วยกิต
1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                        13 หน่วยกิต
2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                          25 หน่วยกิต
3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                           12 หน่วยกิต
4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                    4 หน่วยกิต
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    4 หน่วยกิต

     12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต

     12.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ

     12.5  รายวิชาที่กำหนดในกลุ่มวิชาและหมวดวิชาต่างๆ

              12.1.1  กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ* 18*  หน่วยกิต

1910 101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
(Mathematics for Pharmacy Technique)

1910 102 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
(Computer for Working)

1910 103 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
(Communicable and Non Communicable Diseases)

1910 104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Health Education and Behavioral Science)

1910 105 ระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
(Health System)

1910 106 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(First Aid)

หมายเหตุ    * กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เกรดมีค่าระดับขั้น S หรือ U และไม่นำไปคิดเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

12.1.2  หมวดวิชาทักษะชีวิต (General Education Course)        21  หน่วยกิต

  1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร             9  หน่วยกิต

1911 107 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Thai for Communication)

1911 108 ภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
(English)

1911 209 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม3(3-0-6)
(English for Pharmacy Technique)

 

  1. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา         6  หน่วยกิต

1911 110 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
(Science and Mathematics in Daily Life)

1911 111 เทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
(Information Technology)

  1. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต     6  หน่วยกิต

1911 112 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ3(2-2-5)
(Systems Thinking Process Development)

1911 113 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
(Human, Society and Environment)

12.1.3  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (Professional Course) ไม่น้อยกว่า     58   หน่วยกิต

ประกอบด้วย

  1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 13  หน่วยกิต

1912 114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(2-2-5)
(Anatomy and Physiology)

1912 115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-2-5)
(Microbiology and Parasitology)

1912 216 ชีวสถิติ3(2-2-5)
(Biostatistics)

1912 217 ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค 2(1-2-3)
(Epidemiology, Disease Prevention and Control)

1912 118 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ2(1-2-3)
(Moral and Professional Ethics)

  1. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 25  หน่วยกิต

1912 119 เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)
(Pharmacology 1)

1912 220 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6)
(Pharmacology 2)

1912 121 รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
(Pharmaceutical Dosage Forms and Fundamental Compounding 1)

1912 222 รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 2 2(1-2-3)
(Pharmaceutical Dosage Forms and Fundamental Compounding 2)

1912 223 บริหารเวชภัณฑ์ 12(1-2-3)
(Pharmaceutical Inventory Management 1)

1912 224 บริหารเวชภัณฑ์ 22(1-2-3)
(Pharmaceutical Inventory Management 2)

1912 225 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3)
(Law and Consumer Protection)

1912 226 สารนิเทศทางเภสัชกรรม 2(1-2-3)
(Pharmaceutical Information and Technology)

1912 227 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น 2(1-2-3)
(Introduction to Clinical Pharmacy)

1912 228 งานบริการเภสัชกรรม 2(1-2-3)
(Pharmacy Service)

1912 229 การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน 3(1-4-4)
(Pharmacy technician service  in Community)

3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต

1912 030 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Products Consumption Behavior)

1912 031โลจิสติกส์ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Care Logistics)

1912 032 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(3-0-6)
(Herbals and Health Products) 

1912 033 สัมมนาทางเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
(Seminar in Pharmacy Technique)

1912 034 เทคนิคการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ 3(3-0-6)
(Disinfection and Sterilization)

1912 035 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)
(Holistic Health Promotion)

1912 036 ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค 3(3-0-6)
(Introduction to Drug Therapy)

1912 037 บริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
(Public Health Administration)

4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ       4  หน่วยกิต

1912 238 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 12(*-*-*)
(Professional Practicum 1)(ฝึกปฏิบัติ 108 ชั่วโมง)

1912 239 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2 2(*-*-*)
(Professional Practicum 2)(ฝึกปฏิบัติ 108 ชั่วโมง)

5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     4  หน่วยกิต

1912 240 โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม 4(*-*-*)
(Pharmaceutical Development Project) (ฝึกปฏิบัติ 216  ชั่วโมง)

12.1.4  หมวดวิชาเลือกเสรี (Elective Course)  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

          ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้   ที่วิทยาลัยเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1913 041 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4)
(ASEAN Studies)

1913 042 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
(Personality Development)

1913 043 การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
(Independent Study)

1913 044 การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
(Field Study)

1913 045 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
(Thai Wisdom and Alternative Medicine)

1913 046 ประเพณีและศาสนาในไทย 2(2-0-4)
(Thai Customs and Religion)

1913 047 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Law in Daily Life)

1913 048 ดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)
(Music and Life)

1913 049 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
(Sufficient Economy Philosophy)

1913 050 การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
(Project Evaluation)

1913 051ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2(1-2-3)
(Art of Speech and Presentation)

1913 052 การประกอบธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4)
(Health Business)

12.1.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า     2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต  และหรือทักษะวิชาชีพ

12.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการพิเศษ
-

อัพเดทข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2560