ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1.  ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation

2.  ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อย่อ: ปวส. (สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation
ชื่อย่อ: Dip. (Emergency Medical Operation)

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

4. หลักการและเหตุผล
     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จัดการศึกษาหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน  โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ในปีพ.ศ. 2557 ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้น 

     ทั้งนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีความรู้ สมรรถนะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นต้น ขั้นทั่วไป และขั้นกึ่งซับซ้อนภายใต้คำสั่งการแพทย์ หรือการอำนวยการทางการแพทย์ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่เน้นการป้องกันโรคกรณีฉุกเฉิน และการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีอัตลักษณ์ของผู้ให้บริการที่ดีอีกด้วย

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วผู้สำเร็จการศึกษา

  1. มีความรู้ในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งสามารถจัดการ บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ
  2. สามารถสืบค้น ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และนำไปแก้ปัญหา และพัฒนางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพอย่างสร้างสรรค์
  3. สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
  4. สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
  5. มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย สิทธิของผู้ป่วย รับผิดชอบ มีวินัย เอื้ออาทร เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
  6. มีทักษะปฏิบัติงานได้ตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัย และทันท่วงที รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ได้

6. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา  2559

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
7.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
7.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี
7.3  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
7.4  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา

9. ระบบการศึกษา
     9.1  การจัดการศึกษา
     ระยะเวลาการศึกษามากกว่า 2 ปีการศึกษา โดยใช้ระบบทวิภาค กำหนดให้ 1 ปีการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ

    9.2  การคิดหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ1 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ1 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

10. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลามากกว่า   2  ปีการศึกษาไม่เกิน  4  ปีการศึกษา

11. การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียน
เต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

11.1 จำนวนหน่วยกิต
     11.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  83  หน่วยกิต
     11.2.1  จำนวนหน่วยกิตรวมกลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ* 18* หน่วยกิต
11.2 โครงสร้างหลักสูตร
     11.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1)  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร9  หน่วยกิต
2)  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา6  หน่วยกิต
3)  กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต6  หน่วยกิต

     11.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกิต

1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน   18  หน่วยกิต
2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 28  หน่วยกิต  
3)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 2   หน่วยกิต  
4)  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4   หน่วยกิต
5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4  หน่วยกิต  

     11.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
     11.2.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ
หมายเหตุ   * กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เกรดมีค่าระดับขั้น S หรือ U และไม่นำไปคิดเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

11.3  รายวิชาที่กำหนดในกลุ่มวิชาและหมวดวิชาต่างๆ

    11.3.1  กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ* 18* หน่วยกิต

4910 101 ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)   (Health System)
4910 102 การปฐมพยาบาล3(1-4-4)  (First Aid)
4910 103 ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน3(3-0-6)(Medical Terminology for Emergency Medical Operation) 
4910 104 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ3(3-0-6)(Communicable and Non Communicable Diseases)
4910 105 การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม3(3-0-6)(Holistic Health Prevention and Promotion)
4910 106 การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน3(3-0-6)(Community Development in Emergency Medical Service)

    หมายเหตุ   * กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เกรดมีค่าระดับ S หรือ U และไม่นำไปคิดเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

    11.3.2  หมวดวิชาทักษะชีวิต (General Education Course)       21 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้

1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9  หน่วยกิต
4911 107 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)(Thai for Communication)
4911 108   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)(English for Communication)
4911 209 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3(2-2-5)(Academic English)

2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6  หน่วยกิต
4911 110 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)(Information Technology)
4911 211การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ3(2-2-5)(Systems Thinking Process Development)

3) กลุ่มวิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 6  หน่วยกิต
4911 112 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) (Human Society and Environment)
4911 213 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)(Science and Mathematics in Daily Life)

11.3.3  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (Professional Course) 56  หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18  หน่วยกิต
4912 114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(2-2-5)(Anatomy and Physiology for Emergency Medical Operation)
4912 115   พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน3(3-0-6)(Pathophysiology in Emergency Medicine)
4912 116   เภสัชวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)(Fundamental Pharmacology)
4912 117 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) (General Psychology)
4912 218   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)(Occupational Health and Safety)
4912 219ชีวสถิติและวิทยาการระบาด3(2-2-5)(Biostatistics and Epidemiology)

2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 28  หน่วยกิต
4912 120  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน3(1-4-4)(Procedure for Emergency Medical Operation)
4912 121 การประเมินสภาพ4(2-4-6)(Patients Assessment)  
4912 122 การยกและการเคลื่อนย้าย 3(1-4-4)(Lifting and Moving)
4912 223 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4)(Ethics and Professional Moral Codes) 
4912 224 การช่วยฟื้นคืนชีพ 3(1-4-4)(Cardiopulmonary Resuscitation)
4912 225 การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน2(2-0-4)(Emergency Medical Care of Trauma Patients)
4912 226 การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน3(2-2-5)(Emergency Medical Care of Medical Patients)
4912 227การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี 2(2-0-4)(Emergency Medical Care of Special Issue)
4912 228ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน4(2-4-6)( Emergency Medical Operation System )
4912 229 นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2(2-0-4)       (Forensic Medicine and Related Law)

3)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
4912 030 การบริหารงานสาธารณสุข2(2-0-4)(Public Health Administration)
4912 031เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข         2(2-0-4)(Public Health Economics)
4912 032ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4)(Thai Wisdom and Alternative Medicine)

4)  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4  หน่วยกิต
4912 233ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 12(0-10-0)(Field Work 1)
4912 234ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 22(0-10-0)(Field Work 2)

5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4  หน่วยกิต
4912 235โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ4(0-12-0)(Project for Developing Professional Skill)

11.3.4  หมวดวิชาเลือกเสรี (Elective Course) ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กำหนด หรือเลือกจากรายวิชากลุ่มทักษะชีวิต รายวิชากลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรือรายวิชาอื่นที่วิทยาลัยเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4913 036 การถ่ายภาพ 2(1-2-3)(Photography)
4913 037 หัตถเวชศาสตร์  2(1-2-3)(Traditional Massage)
4913 038 การขับรถยนต์ 2(0-4-2)(Driving)     
4913 039 การประเมินโครงการ2(1-2-3)(Project Evaluation)
4913 040 การว่ายน้ำ2(0-4-2)(Swimming)    
4913 041 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)(Personality Development)
4913 042 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(1-2-3)(Group Dynamics and Team working)
4913 043 โยคะเพื่อสุขภาพ             2(1-2-3)(Yoga for healthy)
4913 044 ศิลปะการป้องกันตัว 2(0-4-2) (Self Defense Basics)                                                            
4913 045 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) (Sufficiency Economy Philosophy)
4913 046 การวิจัยเบื้องต้น2(1-2-3) (Fundamental Research)
4913 047 อาเซียนศึกษา2(2-0-4) (ASIAN Studies)

11.3.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   2   ชั่วโมงต่อสัปดาห์
     ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ

11.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการพิเศษ
ไม่มี

อัพเดทข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2560