ข้อมูลเชิงลึกหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • นางสาวเกศิณี  หาญจังสิทธิ์           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวอุรารัช  บูรณะคงคาตรี      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • นางอารี  จึงเจริญนรสุข                 ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายจินดา  คำแก้ว                       ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางสุวิมลรัตน์  รอบรู้เจน              ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑
 • อ.อารี  จึงเจริญนรสุข                   ตำแหน่ง   วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • อ.สุวิมลรัตน์  รอบรู้เจน                ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ชั้นปีที่ ๒
 • ดร.อุรารัช  บูรณะคงคาตรี            ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • อ.จินดา  คำแก้ว                          ตำแหน่ง   วิทยาจารย์ชำนาญการ
ชั้นปีที่ ๓
 • ดร.เกศิณี  หาญจังสิทธิ์                 ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • อ.สาวิตรี  สุมาโท                         ตำแหน่ง   วิทยาจารย์
ชั้นปีที่ ๔
 • อ.วนิดา  วงษาพรหม                    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • อ.พันทิพา  วงศ์ละคร                    ตำแหน่ง   วิทยาจารย์
 
 

อัตราส่วนนักศึกษา:อาจารย์

อาจารย์ประจำ 16 คน : นักศึกษา 188 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 1: 11.75

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • นางวันเพ็ญ  สมหอม    ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นายศุภชัย  ยาณะเรือง ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นายนิธิศ  ธานี             ตำแหน่ง อาจารย์(วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ)
 • นายสมพร  แก้วทอง     ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวปณิตา  ครองยุทธ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
 • นางแก้วใจ  มาลีลัย                ตำแหน่ง วิทยาจารย์

อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๒

 • อ.ทพญ.อุไรวรรณ  รัตนสิงห์          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • อ.ทพ.พรพรรธน์    มันตะสูตร        ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ชั้นปีที่ ๓

 • อ.ทพญ.พัชราพร  ดิษทับ              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • อ.ทพ.ภาณุวัฒน์ จันทรดี              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ชั้นปีที่ ๔

 • อ.ทพญ.วันเพ็ญ  สมหอม              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • อ.ทพ.ศุภชัย  ยาณะเรือง              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

อัตราส่วนนักศึกษา:อาจารย์

อาจารย์ประจำ 34 คน : นักศึกษา 154 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 1: 4.52

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • นายประดิษฐ์  โคตรสังข์     ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
 • นางกิ่งแก้ว มาพงษ์            ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางรับขวัญ เชื้อลี              ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑

 • อ.ภก.ศราพงค์  อินแปลง              ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
 • อ.ภญ.อริยา  ปาละวงศ์                ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
 • อ.ภญ.พิมพ์ชนก  ทองทวน            ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

ชั้นปีที่ ๒

 • อ.ภก.คณัฐวุฒิ  หลวงเทพ             ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
 • อ.ภก.ภาณุ  คำวงษ์                     ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
 • อ.ภญ.ปวิชยา  สีมาวงษ์               ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราส่วนนักศึกษา:อาจารย์

อาจารย์ประจำ 15 คน : นักศึกษา 157 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 1: 10.46

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • นายภคิน  ไชยช่วย              ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
 • นางนุชจรินทร์  แก่นบุปผา    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 • นางสาวนัจรินทร์ เนืองเฉลิม  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 • นางพนาไพร  โฉมงาม         ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 

อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑

 • อ.นัจรินทร์  เนืองเฉลิม         ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • อ.พนาไพร  โฉมงาม            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อัตราส่วนนักศึกษา:อาจารย์

อาจารย์ประจำ 12 คน: นักศึกษา 39 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 1: 3.25