ข้อมูลห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา

อัตราส่วนหนังสือ:นักศึกษา

wdt_ID หลักสูตร จำนวนหนังสือทั้งหมด(เล่ม) มูลค่าหนังสือ(บาท) จำนวนนักศึกษา(คน) อัตราส่วนหนังสือ:นักศึกษา 1 คน(เล่ม:คน) อัตราส่วนมูลค่าหนังสือ:นักศึกษา 1 คน(บาท:คน)
1 สบ.สาธารณสุขชุมชน 2,953 236,464 188 16 1,258
2 สบ.ทันตสาธารณสุข 739 111,634 154 5 725
3 ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม 1,130 77,623 157 7 494
4 ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 986 141,080 39 25 3,617
หลักสูตร จำนวนหนังสือทั้งหมด(เล่ม) มูลค่าหนังสือ(บาท) จำนวนนักศึกษา(คน) อัตราส่วนหนังสือ:นักศึกษา 1 คน(เล่ม:คน) อัตราส่วนมูลค่าหนังสือ:นักศึกษา 1 คน(บาท:คน)

จำนวนรายการหนังสือ(รายการ)

จำนวนเล่มหนังสือทั้งหมด(เล่ม)

จำนวนมูลค่าหนังสือ(บาท)

หนังสือทั้งหมดในห้องสมุด

wdt_ID Barcode Title Author Imprint Price หนังสือหลักสูตร
1 9769 Home Medical Encyclo Pedia / By Paul Kuhne By Paul Kuhne : , 1983 0 เทคนิคเภสัชกรรม
2 174 สมุนไพรรักษาไข้ / กระแส วัชรปาณ กระแส วัชรปาณ กรุงเทพมหานคร : รวมทรรศ์ จำกัด , 2538 0 เทคนิคเภสัชกรรม
3 9548 การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก / กนกกร สุนทรขจิต กนกกร สุนทรขจิต กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว , 2544 0 เทคนิคเภสัชกรรม
4 9547 การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก / กนกกร สุนทรขจิต กนกกร สุนทรขจิต กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว , 2544 0 เทคนิคเภสัชกรรม
5 9549 การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก / กนกกร สุนทรขจิต กนกกร สุนทรขจิต กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว , 2544 0 เทคนิคเภสัชกรรม
6 7383 การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ กัญจนา ดีวิเศษ กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2540 0 เทคนิคเภสัชกรรม
7 7384 การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ กัญจนา ดีวิเศษ กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2540 0 เทคนิคเภสัชกรรม
8 7385 การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ กัญจนา ดีวิเศษ กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2540 0 เทคนิคเภสัชกรรม
9 7386 การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ กัญจนา ดีวิเศษ กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2540 0 เทคนิคเภสัชกรรม
10 11251 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน / กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2547 0 เทคนิคเภสัชกรรม
Barcode Title Author Imprint Price หนังสือหลักสูตร