คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายอรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
นายนิธิศ ธานี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กรรมการ
นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการและวิจัย กรรมการ
นายจินดา คำแก้ว หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตรบัณทิต
(สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)
กรรมการ
นางวันเพ็ญ สมหอม หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตรบัณทิต
(สาขาวิชาทันตสาธารณสุข)
กรรมการ
นางกิ่งแก้ว มาพงษ์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม กรรมการ
นางนุชจรินทร์ แก่นบุปผา หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กรรมการ
นายภคิน ไชยช่วย ตัวแทนข้าราชการ กรรมการ
นางรับขวัญ เชื้อลี ตัวแทนข้าราชการ กรรมการ
นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี ใสดี ตัวแทนข้าราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ