อัตรากำลัง

โครงสร้างอัตรากำลัง

อาจารย์ประจำจำนวน ๓๑ คน ลาศึกษาต่อ ๑ คน ช่วยราชการ ๖ คน ข้าราชการสายสนับสนุน ๓ คน คุณวุฒิอาจารย์ ๔๑ คน แยกเป็นดังนี้
ปริญญาเอก ๔ คน ปริญญาโท ๑๘ คน ปริญญาตรี ๙ คน
สายสนับสนุน พนักงานราชการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๓๔ คน ลูกจ้างเหมา ๑๐ คน รวมเป็น ๔๕ คน