ปฏิทินรับสมัคร Admission

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ปฏิทินรับสมัคร(Admission)

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับแบบ Admissions

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มีนาคม 2561
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
5-17 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
3. ทำใบสมัคร เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
5-17 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร อันดับแรก 250 บาท
อันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
5-17 เมษายน 2561
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
24 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
21-24 เมษายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท์ 08 4384 6782,  08 7058 0441
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
09 2296 7352,  09 2296 8377
09 8556 6127,  09 8972 5953
โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
25 เมษายน 2561 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
30 เมษายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
1-3 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
10. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
1-3 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
เมนู download เอกสารต่างๆ
11. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
8 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
9-11 พฤษภาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
14 พฤภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
18 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
21-22 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
17. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
19-22 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
เมนู download เอกสารต่างๆ
18. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
23 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์