ปฏิทินรับสมัคร(รับตรง)

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบคัดตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2559
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
8-21 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 หลักสูตร ไม่เกิน 4 ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
8-21 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
    ค่าสมัคร 200 บาท
8-23 มกราคม 2560
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
30 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. การตรวจสอบ GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
28-30 มกราคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
31 มกราคม 2560 ถึง
27 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรหัส entrn003
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3 กุมภาพันธ์ 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยสามารถเพิ่มวันสัมภาษณ์ในวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตามความเหมาะสม
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. ผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14-16 กุมภาพันธ์ 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
13. ผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21-23 กุมภาพันธ์ 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
27 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด กรณีมีผู้ไม่เข้าสัมภาษณ์ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ หรือไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศีกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
24 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
18. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-3 มีนาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
20. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 3 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
21. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 6 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7-9 มีนาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
25. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15-17 มีนาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
26. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 17 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
28. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21-23 มีนาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
29. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกระบบสอบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
ภายใน 24 มีนาคม 2560
วิทยาลัยทุกแห่ง
30. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
27 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย บางแห่ง
15 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
32. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
33. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
17 กรกฎาคม 2560
ถึง 4 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
34. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา