เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ