แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

(ผู้จัดทำ : นายศรเพชร ไตรศรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

พันธกิจที่ 1 : การผลิตบุคลากรสาธารณสุข

สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | ดาวน์โหลด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข | ดาวน์โหลด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม | ดาวน์โหลด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | ดาวน์โหลด

สำนักงานวิชาการกลาง กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ กลุ่มงานอำนวยการ | ดาวน์โหลด

พันธกิจที่ 2 : การบริการวิชาการต่อสังคม

สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

งานบริการวิชาการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ | ดาวน์โหลด

พันธกิจที่ 3 : การวิจัยสร้างองค์ความรู้

สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

งานวิจัยและนวัตกรรม | ดาวน์โหลด

งานวิเทศสัมพันธ์และประสานงานเครือข่าย | ดาวน์โหลด

พันธกิจที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ | ดาวน์โหลด

พันธกิจที่ 5 : การบริหารองค์กร

สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

กลุ่มงานอำนวยการ | ดาวน์โหลด

***************************

:: สรุปการจัดสรรงบประมาณ ::

 • สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แยกรายกลุ่มงาน) | ดาวน์โหลด
 • สรุปการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แยกรายพันธกิจ) | ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการประมาณการรายรับซึ่งได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการประมาณการร้อยละของรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์แยกตามพันธกิจ | ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดสรรงบประมาณแยกตามพันธกิจ | ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

***************************

:: ค่าสอนของอาจารย์พิเศษ ::

 • แผนการใช้เงิน Fix cost หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | ดาวน์โหลด
 • แผนการใช้เงิน Fix cost หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2562 | ดาวน์โหลด
 • แผนการใช้เงิน Fix cost หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด

***************************

:: แผนการจัดวัสดุทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุงานบ้านงานครัวด้านการเรียนการสอน ::

 • แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน | ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน | ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน | ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน | ดาวน์โหลด
 • รายการวัสดุการเรียนการสอน อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข | ดาวน์โหลด
 • รายการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานวิชาการกลาง | ดาวน์โหลด

***************************

:: แบบฟอร์ม ::

 • แบบฟอร์ม : บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ | ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม : บันทึกข้อความเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยลงนามอนุมัติ | ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม : (ทำบันทึกข้อความปะหน้า) ขอปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม : การเขียนโครงการ | ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ | ดาวน์โหลด