ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการใหม่/อาจารย์ เข้าประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ซึ่งจัดอบรมโดยเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ