แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)