แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ทันตแพทย์ 1 ราย อาจารย์ 4 ราย อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความอบอุ่นในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหน่วยงาน ทั้งนี้ ยังได้มอบพระพุทธบรมสุขสิรินธรประทาน รุ่นที่ 2 แก่บุคลากรใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ