ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประเมินไขว้การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุมนนทรีย์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ตารางการประมินไขว้ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

ระดับคณะกรรมการหมายเหตุ
ระดับหลักสูตร
หลักสูตรปวส.เทคนิคเภสัชกรรมนางนุชจรินทร์ แก่นบุปผา      ประธานกรรมการ นางพนาไพร โฉมงาม           กรรมการ นางสาวนัจรินทร์ เนืองเฉลิม   กรรมการ นางสาววราภรณ์ จันวงค์เดือน กรรมการและเลขานุการ   
หลักสูตรปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นางสาวอริยา ปาละวงศ์        ประธานกรรมการ นางกิ่งแก้ว มาพงษ์             กรรมการ นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์       กรรมการ นางสาวจินตนา นิยมวงศ์       กรรมการและเลขานุการ   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนายนิธิศ ธานี                ประธานกรรมการ นางวันเพ็ญ สมหอม         กรรมการ นายพรพรรธ มันตะสูตร     กรรมการ นางสาวสิริสุดา วงษ์ใหญ่    กรรมการและเลขานุการ นางสาวนันทกานต์ กุคำจัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขนางอารี จึงเจริญนรสุข    ประธานกรรมการ นายจินดา คำแก้ว         กรรมการ นางสาวสาวิตรี สุมาโท    กรรมการ นายวุฒิฌาน ห้วยทราย   กรรมการและเลขานุการ นางสาวศตายุ ผลแก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 1นายถนอมศักดิ์ บุญสู่     ประธานกรรมการ นายมงคล การินทร์       กรรมการ นางสาวศิริยงค์ บุญพินิจ กรรมการและเลขานุการ   
องค์ประกอบที่ 2นางรับขวัญ เชื้อลี         ประธานกรรมการ นายปรัชญพงศ์ อินแปลง  กรรมการ นางสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน  กรรมการ นางสาวอารีรัตน์ วรรณา  กรรมการและเลขานุการ   
องค์ประกอบที่ 3นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์  ประธานกรรมการ นายสมคิด บรรสุทธี           กรรมการ นางสาวสุชาดา อัคคประสา  กรรมการและเลขานุการ   
องค์ประกอบที่ 4นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์   ประธานกรรมการ นายเทพ นันทพูลทรัพย์        กรรมการ นางสาวสุดารัตน์ บุญพอ       กรรมการและเลขานุการ   
องค์ประกอบที่ 5นายอรรณพ สนธิไชย                ประธานกรรมการ นางวารีพร สิทธิศรี                  กรรมการ นางสาวสุภาณี กันทกัสสานนท์     กรรมการ นางเพียงเพ็ญ ชื่นมณี               กรรมการ นางสาวปณิตา ครองยุทธ           กรรมการ นายศุภพิพัฒน์ พลหาญ   กรรมการและเลขานุการ   

ตารางตรวจสอบผลการประมินไขว้ โดยดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

วัน/เดือน/ปีระดับวิทยากร
17-18 มิถุนายน 2563หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
18-19 มิถุนายน 2563หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
22-23 มิถุนายน 2563ระดับปวส. (SAR รวม)ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

ตารางการตรวจประมินโดยสถาบันพระบรมราชชนก 20-21 สิงหาคม 2563

ระดับคณะกรรมการหมายเหตุ
ระดับหลักสูตร
หลักสูตรปวส.อ.ภกธีระพงษ์ อาญาเมือง      ประธาน อ.เจตน์วิชยุตม์ บริรักษ์         ดร.ภญ.อุษณี อิสสระโชติ   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ  ประธาน ดร.อารี บุตรสอน               ดร.หัทยา เพ็ชรเจริญ   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขดร.ปัทมา ทองสม          ประธาน ผศ.ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์       อ.ทพ.ภาสกร ศรีไทย ดร.รัชนีพร ไชยมิ่ง 

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ