การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

1. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

2. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

3. บัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

4. แบบบรรยายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน
5.1 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
5.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน
5.3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสอน
5.3.1 แบบที่ 1 อาจารย์สังกัดภาควิชา
5.3.2 แบบที่ 2 อาจารย์สังกัดงานกิจการนักศึกษา
5.3.3 แบบที่ 3 อาจารย์สังกัดงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
5.3.4 แบบที่ 4 อาจารย์สังกัดกุล่มงานอำนวยการ
5.3.5 แบบที่ 5.1  อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย
แบบที่ 5.2  อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย (เฉพาะ นายวัชรพล ทองควัน)
5.4 แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสอน
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาธรณสุข

6. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
6.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
6.2.1 สายสนับสนุน – 1 (กลุ่มบริหาร/สำนักงาน) สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานเหลือคนไข้พนักงานพิมพ์พนักงานประจำห้องทดลองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ บรรณารักษ์ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์
6.2.2 สายสนับสนุน – 2(กลุ่มบริการ/งานสนาม) สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานเกษตรพื้นฐานฐ
6.3 แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
– ข้าราชการ
– พนักงานราชการ
– พนักงานกระทรวงสาธรณสุข
6.4 แบบสรุปชั่วโมงภาระงาน

7. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
7.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่างข้าราชการพลเรือนสามัญ
7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
7.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
7.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย
7.6 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ