ประชุมคณะทำงานฯ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564”

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564” เพื่อวางแผน กำหนดทิศทาง แนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกับคณะทำงานฯ ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนกให้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

            

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ