ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่างๆ รอบการรับตรงจากพื้นที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัครเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประเภทพัฒนาบุคลากร http://gg.gg/nx4uc
  2. หนังสือรับรอง แบบประเมินการทำงาน http://gg.gg/nx51x
  3. กำหนดการ การรับสมัครเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาบุคลากร http://gg.gg/nx52k
  4. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร http://gg.gg/nx53s

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ