โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก และภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้มีความรู้ในการเลี้ยงสุนัข การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง บูธกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูธตรวจสุขภาพช่องปาก, ตรวจสารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง, ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร, การปฐมพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และบูธประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเป็นการให้การบริการวิชาการแก่สังคมแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านโนนแดงและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าโดยได้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฯ เป็นจำนวนมาก

http://gg.gg/ot3os ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ