ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
2. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 (วันที่ 1 ตลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
3. บัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
4. แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5. สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

6.1 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

6.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

6.3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสอน

–  แบบที่ 1  อาจารย์สังกัดภาควิชา

–  แบบที่ 2  อาจารย์สังกัดงานกิจการนักศึกษา

–  แบบที่ 3  อาจารย์สังกัดงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

–  แบบที่ 4 อาจารย์สังกัดกุล่มงานอำนวยการ

–  แบบที่ 5  อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย

–  แบบที่ 6 อาจารย์สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย (เฉพาะ นายวัชรพล ทองควัน)

6.4  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสอน ข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธรณสุข  

7.  เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

7.1  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

7.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

–  สายสนับสนุน – 1 (กลุ่มบริหาร/สำนักงาน) สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานช่วย เหลือคนไข้ พนักงานพิมพ์พนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ บรรณารักษ์ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป    นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข     PDF     Word   

–  สายสนับสนุน – 2 (กลุ่มบริการ/งานสนาม) สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน  PDF   Word  

7.3 แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

ข้าราชการ

–  พนักงานราชการ

–  พนักงานกระทรวงสาธรณสุข

7.4 แบบสรุปชั่วโมงภาระงาน

7.5 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

8. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

8.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

8.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

8.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554

8.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

8.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย

8.6 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ