ระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณ(สำหรับผู้วิจัยและผู้ที่เตรียมยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างวิจัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)

ขอเชิญคณะกรรมการวิจัยฯและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณ(สำหรับผู้วิจัยและผู้ที่เตรียมยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างวิจัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)

     อาจารย์ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่องการเบิกจ่าย การใช้เงินวิจัย สามารถสอบถามและพิจารณาร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการฯ จากเวทีนี้ เนื่องจากฝ่ายวิจัยฯ ได้เชิญหัวหน้าการเงิน (พี่เอ๋) กับหัวหน้าพัสดุ (พี่ปุ๊) เพื่อให้ความกระจ่างด้านหลักเกณฑ์และระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 045-210-270-74 ต่อ 251, 253

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ