ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ 16,112 ตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่นประชากร  115.16 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากร  1,855,467 คน
ชาย   929,860 คน (50.11%)
หญิง   925,607 คน (49.89 %)
25 อำเภอ 219 ตำบล 2,699 หมู่บ้าน 575,327 หลังคาเรือน

ข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง 30 มิถุนายน 2560

ทรัพยากรสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A จำนวน 1 แห่ง (สรรพสิทธิประสงค์)
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S จำนวน 3 แห่ง (เดชอุดม, วารินฯ, ตระการฯ)
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 จำนวน 15 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ F 3 จำนวน 5 แห่ง(นาเยีย, เหล่าเสือโก้ก, นาตาล, น้าขุ่น, สว่างวีระวงศ์)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จานวน 317 แห่ง
สถานบริการสุขภาพชุมชน (สสช.) จำนวน 5 แห่ง น้ายืน (2 แห่ง) ศรีเมืองใหม่ (2 แห่ง)โขงเจียม (1 แห่ง)