หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส 25551711103509
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health (Community Public Health)
อักษรย่อภาษาไทย : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Community Public Health)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
☑ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
☑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
☑ ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
☑ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
5.4 การรับเข้าศึกษา
☑ รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
☑ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
☑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
☑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
☑ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ พิเศษที่ 2/2559วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
☑ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามหนังสือที่ สธช. 88/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรือ อาชีพอิสระ โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
9.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวเกศิณี หาญจังสิทธิ์
(2) นางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี
(3) นางอารี จึงเจริญนรสุข
(4) นายจินดา คำแก้ว
(5) นางสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
☑ ในสถานที่ตั้ง (บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนในชุมชน)
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ระบบเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมทั้งการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น ยังผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพในปัจจุบัน ดังนั้นบัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะจัดการสุขภาพของชุมชนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
2) การพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการแรงงานมากขึ้นมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้โรคติดต่ออันตรายบางโรคที่ไม่พบในประเทศไทยกลับมาระบาดอีก บัณฑิตจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดและการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
3) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้และทำลายลงมากอย่างรวดเร็ว ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ฝนแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม มลภาวะในอากาศ ในดิน และในน้ำปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพประชาชน บัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการสาธารณภัยที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความใกล้ชิดและความอบอุ่นภายในครอบครัวลดลง เด็กวัยรุ่นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่น้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมต่าง ๆ เช่น การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2) วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง มีการแข่งขันสูง การทำงานที่ต้องเร่งรีบ มีเวลาน้อยในการดูแลเรื่องอาหารการกิน ขาดการพักผ่อนและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพบัณฑิตจะต้องมีความรู้และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสามารถสื่อสารทางด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในชุมชน
3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การดูแลในด้านสวัสดิการและด้านสุขภาพต่อผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการดูแลรักษาผู้สูงอายุจากความเสื่อมของอวัยวะร่างกายโรคเรื้อรังต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุโดยสามารถบูรณาการในการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ ได้
4) นโยบายสังคม มีการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชน ดังนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม รวมทั้งมีความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
5) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของเขตบริการสุขภาพอันประกอบไปด้วยระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ได้มาตรฐานและให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคลครอบครัวและชุมชน บัณฑิตที่จะทำหน้าที่ผู้ให้บริการที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
6) การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในปี พ.ศ. 2556 การเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1)
ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาวะต่างๆ รวมถึงนำปัญหาสุขภาพของประชาชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาในการจัดการสุขภาพเชิงรุกแบบองค์รวมโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ร่าง มคอ.1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพิ่มบทบาทของผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลกลุ่มและวัยต่างๆ ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
ดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพในการทำวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีกิจกรรมการวิจัย การบริการ-วิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นและประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ไม่มี
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ไม่มี
 13.3 การบริหารจัดการ ไม่มี

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-ปรัชญา-
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

-ความสำคัญ-
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบผลิตกำลังคนให้แก่ระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและมีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพชุมชน วางแผนและแก้ปัญหาพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจัดการด้านสุขภาพตามบริบท เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

-เหตุผลในการปรับปรุง-
     เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  ได้กำหนดให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย    การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้นำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน

-วัตถุประสงค์-
     1. หลักสูตรต้องการสร้างบัณฑิตด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการสุขภาพชุมชนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติในการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขศึกษา อาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพและพัฒนาทางด้านสาธารณสุข  ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรือ อาชีพอิสระ
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
2.1 จัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม
2.3 บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขได้
2.5 มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2.7 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
2.8 ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.9 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
     ☑  ระบบทวิภาค
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     ☑  มีภาคฤดูร้อน จำนวน.......2.......ภาค ภาคละ.......8........สัปดาห์
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคและภาคฤดูร้อน ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
     2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     ☑  วัน-เวลาราชการปกติ

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ☑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมและ

2.2.1 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2.2 หากผู้สมัครเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยจะต้องมีความรู้และสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยภาษาไทยได้ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
     2.3.1 การปรับตัวทางด้านสังคม
2.3.2 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
     2.4.1 แก้ปัญหาการปรับตัวทางด้านสังคม
- การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- มีกิจกรรมรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์
- จัดระบบอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
- จัดระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาให้นิสิต

2.4.2 แก้ปัญหาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
- จัดการเรียนการสอนเสริมโดยวิทยาลัย
- จัดหาสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2.5 ระบบการศึกษา
     ☑ แบบชั้นเรียน

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
     เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
2.2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 31 หน่วยกิต
2.3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 40 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
5221 101 การพัฒนาการคิดเชิงระบบ 3 (2-2-5)
Systems Thinking Development
5221 102 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3 (1-4-4)
Human, Society and Environment
5221 103 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 3 (3-0-6)
Psychology for Living and Adjustment

  1.2) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
5221 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
Thai for Communication
5221 105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
English for Communication
5221 106 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข 3 (2-2-5)
English for Public Health
5221 407 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3 (2-2-5)
Academic English for Presentation

  1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
5221 108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
Sciences in Daily Life
5221 109 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life

  1.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    3  หน่วยกิต
5221 110 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
Computer and Information technology

      2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5222 111 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
Applied Science in Public Health

2.1.2)  กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
5222 212 ชีวสถิติ 3 (2-2-5)
Biostatistics
5222 313 สถิติเพื่อการวิจัย 3 (2-2-5)
Statistics for Research

2.1.3) กลุ่มรายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 24  หน่วยกิต
5222 114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 (2-2-5)
Anatomy and Physiology
5222 115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5)
Microbiology and Parasitology
5222 116 หลักการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
Principles of Public Health
5222 217 สุขภาพจิตชุมชน 3 (2-3-5)
Community Mental Health
5222 218 สุขภาพผู้สูงอายุ 2 (1-3-3)
Health Gerontology
5222 219 โภชนาการชุมชน 3(2-3-5)
Community Nutrition
5222 320 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 (2-0-4)
Public Health Economics
5222 321 ประชากรศาสตร์ 2 (2-0-4)
Demography
5222 422 การจัดการสาธารณภัย 3 (2-3-5)
Disaster Management

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข31 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มรายวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางสาธารณสุข 3 หน่วยกิต
5223 323 การวิจัยด้านสาธารณสุข 1 3 (2-3-5)
Research in Public Health I
2.2.2) กลุ่มรายวิชาวิทยาการระบาด 3 หน่วยกิต
5223 224 วิทยาการระบาด 3 (2-3-5)
Epidemiology
2.2.3) กลุ่มรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขการจัดการด้านสุขภาพ 3 หน่วยกิต
5223 325 การบริหารงานสาธารณสุข 3 (2-3-5)
Public Health Administration
2.2.4) กลุ่มรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม3 หน่วยกิต
5223 326 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 3(2-3-5)
Environmental Health I
2.2.5) กลุ่มรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
5223 327 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
Occupational Health and Work Safety 3(2-3-5)
2.2.6) กลุ่มรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
5223 228 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
Ethics and Laws in Public Health 3(3-0-6)
2.2.7) กลุ่มรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5223 229 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-6-5)
Health Education and Behavioral Science
2.2.8) กลุ่มรายวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟู 3 หน่วยกิต
5223 230 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5)
First Aid
  2.2.9) กลุ่มรายวิชาการป้องกันและควบคุมโรค ควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค 3 หน่วยกิต
5223 231 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
Communicable Disease and Non-Communicable Disease
2.2.10) กลุ่มรายวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต
5223 332 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 4(0-16-8)
Community Health Field Work II

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 40  หน่วยกิต
2.3.1) กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 9 หน่วยกิต
5224 233 การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Health Promotion for Individual, Family and Community4(2-6-7)
5224 434การจัดการสุขภาพชุมชน3(2-3-5)
Community Health Management
5224 235 การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Rehabilitation for Individual, Family and Community2(1-3-3)
2.3.2) กลุ่มรายวิชาการประยุกต์การตรวจประเมินสุขภาวะและการบำบัดเบื้องต้น 10 หน่วยกิต
5224 236 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 4(0-16-8)
Community Health Field Work I
5224 237 การใช้ยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
Basic Drug Utilization
5224 238 การบำบัดโรคเบื้องต้น 4(3-3-7)
Basic Medical Care

2.3.3) กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  12 หน่วยกิต
5224 339 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 3(2-3-5)
Environmental Health II
5224 440 การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข 3(2-3-5)
Problem Solving and Public Health Development
5224 441 ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3       6(0-24-12)
Community Health Field Work III

2.3.4) กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน 6 หน่วยกิต 
5224 342 วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ 2(1-3-3)
Health Informatics
5224 243การสื่อสารด้านสุขภาพ2(1-3-3)
Health Communication
5224 444 การสัมมนางานสาธารณสุข 2(0-4-2)
Public Health Seminar
2.3.5) กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3 หน่วยกิต
5224 345 การวิจัยด้านสาธารณสุข 2 3(1-6-5)
Research in Public Health II

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกรายวิชาใด ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
5225 046 สมุนไพร 2(2-0-4)
Medicinal Plants
5225 047 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
Rhythmic activities
5225 048 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
Personality Development
5225 049 การศึกษาอิสระ 2(0-4-2)
Independent Study
5225 050 การศึกษาดูงาน 2(0-4-2)
Study Visit
5225 051 สุขภาพและความงาม 2(2-0-4)
Health and Beauty
5225 052 กีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
Athletic for Health
5225 053 โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
Yoga for Health
5225 054 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
Thai Wisdom and Alternative Medicine
5225 055 การนวดไทย 2(1-2-3)
Thai Massage
5225 056         ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 2(2-0-4)
Thailand Health Insurance System
5225 057 จังหวัดศึกษา 2(1-2-3)
Provincial Study
5225 058 นวัตกรรมด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)
Public Health Innovation

อัพเดทข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2560