หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาทันตสาธารณสุข

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส  25550191104502
ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health (Dental Public Health)
อักษรย่อภาษาไทย: ส.บ. (ทันตสาธารณสุข)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.P.H. (Dental Public Health)

3. วิชาเอก   ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
     5.1 รูปแบบ
     ☑  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
     5.2 ประเภทของหลักสูตร
     ☑  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
     5.3 ภาษาที่ใช้ 
     ☑  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
     5.4 การรับเข้าศึกษา 
     ☑  รับเฉพาะนักศึกษาไทย
     5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น 
     ☑  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
     ☑  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
☑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561ปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
☑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันพระบรมราชชนกกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่  3/2559 วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
☑  ทันตแพทยสภา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
☑  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
☑  สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ที่ สธช. 99/2560 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
☑  คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข             (ทันตสาธารณสุข) หรือนักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกันโรคในช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป เทศบาล  หรือสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบวิชาชีพของ          ทันตกรรม (ตามระเบียบกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
2) ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1)* นางวันเพ็ญ  สมหอม    
(2)* นายศุภชัย ยาณะเรือง
(3)* นายนิธิศ ธานี
(4)* นายสมพร แก้วทอง
(5)* นางสาวปณิตา  ครองยุทธ
(6)* นางแก้วใจ  มาลีลัย 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
☑ ในสถานที่ตั้ง 
     ภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนที่ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ฝึกปฏิบัติภาคสนาม จัดการเรียนการสอนที่โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านทันตสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์           เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุข และรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้
     2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
     2.2 มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข และมีทักษะในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขได้
     2.3 จัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
     2.4 ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
     2.5 สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     2.6 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร
     2.7 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากบนพื้นฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
     2.8 มีทักษะในการป้องกันและรักษาโรคในช่องปากตามความสามารถที่พึงประสงค์ของทันตาภิบาล (หลักสูตร 4 ปี) โดยทันตแพทยสภา ปี พ.ศ. 2550

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
     1.1 ระบบ
     ☑  ระบบทวิภาค
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     ☑  มีภาคฤดูร้อน  (จำนวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์)
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคและภาคฤดูร้อน
     ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
     2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
     ☑  วัน-เวลาราชการปกติ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ☑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     ☑  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 
     2.2.1 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
     2.2.2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าเรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต
     2) หมวดวิชาเฉพาะ         108 หน่วยกิต
         2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ             33  หน่วยกิต
          2.2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข            30  หน่วยกิต
          2.3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา           45  หน่วยกิต
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6   หน่วยกิต
     3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Course)     30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
5321 101 การพัฒนาการคิดเชิงระบบ         3(2-2-5) Systems Thinking Development
5321 102 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม          3(1-4-4) Human, Society and Environment
5321 103 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว3(3-0-6)Psychology for Living and Adjustment

 

1.2) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      12 หน่วยกิต 
5321 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)Thai for Communication 
5321 105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)English for Communication 
5321 106 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข3(2-2-5)English for Public Health 
5321 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ3(2-2-5)Academic English for Presentation

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6 หน่วยกิต 
5321 108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)Sciences in Daily Life 
5321 109 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)Mathematics in Daily Life 

1.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์           3 หน่วยกิต
5321 110คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5) Computer and Information Technology

2) หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Course)    108 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     33 หน่วยกิต
     2.1.1) กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์                6 หน่วยกิต

5322 111 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)Applied Science in Public Health
5322 112 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) Microbiology and Parasitology

2.1.2) กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์                 6 หน่วยกิต

5322 213 ชีวสถิติ 3(2-2-5) Biostatistics 
5322 314 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) Statistics for Research 

2.1.3) กลุ่มรายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข     21 หน่วยกิต
5322 114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 (2-2-5) Anatomy and Physiology
5322 216 การปฐมพยาบาล 3(2-3-5) First Aid 
5322 217 การสาธารณสุขทั่วไป 2(2-0-4) General Public Health
5322 318โภชนาการชุมชน2(2-0-4) Community Nutrition 
5322 419 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4) Public Health Economics
5322 220 เภสัชวิทยา   2(2-0-4) Pharmacology
5322 221 การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข 3(1-6-5)Problem Solving and Public Health Development
5322 322การสื่อสารเชิงสุขภาพ2(1-3-3) Health Communication
5322 223การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน2(2-0-4) Health Promotion For Individual, Family and Community     

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข               30 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มรายวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางสาธารณสุข             3 หน่วยกิต
5323 324 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย 3(2-3-5)Fundamental of Research

2.2.2) กลุ่มรายวิชาวิทยาการระบาด       3 หน่วยกิต
5323 225วิทยาการระบาด3(2-3-5) Epidemiology

2.2.3) กลุ่มรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขการจัดการด้านสุขภาพ 3 หน่วยกิต
5323 326 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-3-5) Public Health Administration

2.2.4) กลุ่มรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม       3 หน่วยกิต
5323 227   อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) Environmental Health 

2.2.5) กลุ่มรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         3 หน่วยกิต
5323 328    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  3(2-3-5) Occupational Health and Work Safety

2.2.6) กลุ่มรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ     3 หน่วยกิต 
5323 429 กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช 3(3-0-6) Public Health Laws and Dental Forensic Science                                   

2.2.7) กลุ่มรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์             3 หน่วยกิต
5323 228 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) Health Education and Behavioral Science 

2.2.8) กลุ่มรายวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น        3 หน่วยกิต
5323 331 การบำบัดโรคขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5) Basic Medical Care

2.2.9) กลุ่มรายวิชาการป้องกันและควบคุมโรค       3 หน่วยกิต
5323 232 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6) Disease Control and Prevention

2.2.10) กลุ่มรายวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ       3 หน่วยกิต 
5323 333 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน    3(0-15-7) Public Health Field Work

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา               45 หน่วยกิต
2.3.1) กลุ่มรายวิชาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค      6 หน่วยกิต
5324 234 ทันตกรรมป้องกัน3(2-3-5) Preventive Dentistry
5324 335การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ                     3(2-3-5) Oral Health Promotion in Elderly and Target Groups                

2.3.2) กลุ่มรายวิชาการประยุกต์การตรวจประเมินสุขภาวะและการบำบัดเบื้องต้น                11 หน่วยกิต
5324 135 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) Dental Anatomy
5324 237 พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค3(3-0-6) Oral Pathology and Oral Diagnosis
5324 238 ทันตกรรมหัตถการ4(2-4-6) Operative Dentistry
5324 239 ทันตศัลยศาสตร์2(2-0-4) Dental Surgery

2.3.3) กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน       6 หน่วยกิต
5324 240วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก  2(1-3-3) Oral Epidemiology
5324 341 การวินิจฉัยและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน  4(2-6-7) Oral Health Diagnosis and Promotion in School                  

2.3.4) กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน              3 หน่วยกิต
5324 342ระบบงานและสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข3(2-3-5)Dental Public Health Information and System

2.3.5) กลุ่มรายวิชาวิจัยด้านสาธารณสุขชุมชน       6 หน่วยกิต
5324 443 การวิจัยทางทันตสาธารณสุข3(0-9-4) Oral Health Research Project 
5324 444 โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขชุมชน 3(0-9-4) Project for Dental Public Health Development 

2.3.6) กลุ่มรายวิชาฝึกปฏิบัติการด้านสาธารณสุขชุมชน       3 หน่วยกิต
5324 445การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุขชุมชน         3(0-15-7) Dental Public Health Field Work

2.3.7) กลุ่มรายวิชาชีพเฉพาะทันตสาธารณสุข      10 หน่วยกิต
5324 346การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก2(0-6-3) Practice of Pre-clinical Dentistry 
5324 347ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 1        4(0-12-6) Integrated Practice of Clinical Dentistry I
5324 448ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 2        4(0-12-6) Integrated Practice of Clinical Dentistry II

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาใดๆ โดย ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
5325 049 สมุนไพร    2(2-0-4) Medicinal Plants
5325 050 กิจกรรมเข้าจังหวะ2(1-2-3) Rhythmic activities
5325 051 การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4) Personality Development
5325 052 การศึกษาอิสระ2(0-4-2) Independent Study
5325 053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน   2(2-0-4) English for Standardized Tests
5325 054 สุขภาพและความงาม2(2-0-4) Health and Beauty
5325 055 กีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) Athletic for Health
5325 056โยคะเพื่อสุขภาพ2(1-2-3) Yoga for Health
5325 057ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4) Thai Wisdom and Alternative Medicine
5325 058 การนวดไทย2(1-2-3) Thai Massage
5325 059 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย2(2-0-4) Thailand Health Insurance System
5325 060 จังหวัดศึกษา 2(1-2-3) Provincial Study
5325 061 นวัตกรรมด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)

Public Health Innovation