หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

1. ชื่อหลักสูตร

                      ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
                      ชื่อภาษาอังกฤษ : Diploma Programme in Pharmacy Technique

2. ชื่อประกาศนียบัตร

   ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม)
                     ชื่อย่อ :  ปวส. (เทคนิคเภสัชกรรม)

   ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Diploma in Pharmacy Technique
                     ชื่อย่อ : Dip. Pharmacy Technique

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

4. หลักการของหลักสูตร

4.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนระดับปฏิบัติการด้านเทคนิคเภสัชกรรมให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรได้ตรงตามความต้องการของสถานบริการสุขภาพทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2579)
4.2 เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.3 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถทำงานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
4.4 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
4.5 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในการทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น

5. จุดประสงค์ของสาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา

5.1  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์พื้นฐานชีวิต วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
5.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางเทคนิคเภสัชกรรม
5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านเทคนิคเภสัชกรรม
5.4 สามารถให้บริการเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ ผลิตยา บริการเภสัชสนเทศ บริบาลทางเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกร
5.5 คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการประกอบอาชีพด้านเทคนิคเภสัชกรรม
5.6 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และงานด้านเทคนิคเภสัชกรรม
5.7 ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ เป็นผู้นำและผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ ตามบทบาทของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
5.8 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีเจตคติที่ดี มีจิตบริการ เคารพสิทธิของผู้รับบริการ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

6. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2561

7. การเข้าศึกษา

7.1   พื้นความรู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในแต่ละสาขาวิชา และให้ตัดสินผลการประเมินเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน

7.2   คุณสมบัติ
7.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า แผนการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7.2.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี
7.2.3  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
7.2.4  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา

9. ระบบการศึกษา
     9.1 การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ระยะเวลามากกว่า 2 ปีการศึกษา โดยกาหนด 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
9.2 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า54ชั่วโมงเท่ากบั 1หน่วยกิต การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

10. ระยะเวลาการศึกษา
    การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาโดยกำหนด 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ

11. หน่วยกิต ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้
11.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
11.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
11.3  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
11.4  การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
11.5   ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมกลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต โดยกลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เกรดมีค่าระดับขั้น S หรือ U และไม่นำไปคิดเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

12. โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยหมวดวิชา รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังต่อไปนี้
12.1   หมวดวิชาทักษะชีวิต
12.1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
12.1.2  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
12.1.3  กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
12.2   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
      12.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
12.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
12.2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
12.2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
12.2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
    12.3   หมวดวิชาเลือกเสรี
    12.4   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละสาขาวิชา

13. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคทดลองหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ  และบรรยากาศการทำงานจริง  ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเกิดความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีในการทำงานและการประกอบอาชีพ  โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้
13.1 สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 288 ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
13.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

14. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะโครงการหรืองานวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการ ดังนี้
14.1 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา ต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนเทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
14.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2563