สาธารณสุขชุมชน_เก่า

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health (Community Public Health)

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

หากพูดถึงงานสาธารณสุข หลาย ๆ คน อาจจะคุ้นเคยกับงานรักษาพยาบาล เช่น หมอ หรือพยาบาล แต่งานทางด้านสาธารณสุข นอกจากงานรักษาแล้ว ยังมีงานส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงดูแลประชาชนรายบุคคลแล้ว ยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดีด้วย ผู้ที่จบสาธารณสุขศาสตร์ จึงมักจะมีรอบด้าน ขึ้นกับหน่วยงานและสถานที่ทำงาน บางคนทำงานเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บางคนทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ บางคนทำงานวิเคราะห์ทางด้านนโยบายและแผนสุขภาพ บางคนทำงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในสังคมทั่วไปและในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดี บางคนทำงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งต้องให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นร่วมด้วย

ดังนั้นสถานที่ปฏิบัติงานของนักสาธารณสุขในภาครัฐ จึงมีหลากหลาย ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด ตลอดจนองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แม้บทบาทของนักสาธารณสุขจะมีหลากหลาย แต่การเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น จะมีจุดเด่นที่การเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะสถาบันพระบรมราชชนกคือมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

กายวิภาคศาสตร์
สุขภาพจิตชุมชน
ประชากรศาสตร์
การใช้ยาเบื้องต้น
การบำบัดโรคเบื้องต้น
การจัดการสุขภาพชุมชน
วิทยาการระบาด
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุข
แบคทีเรีย
เชื้อรา
ไวรัสและเชื้ออื่นๆ  และอื่นๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรือ อาชีพอิสระ โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสุขศึกษา
อาจารย์
ผู้ช่วยนักวิจัย และประกอบอาชีพอิสระ

ข้อมูลอ้างอิง : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (PHAS)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส  25551711113509 

ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทยสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health (Community Public Health) 

อักษรย่อภาษาไทย ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.H.( Community Public Health) 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ประเภท ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

6. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

– หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

– สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯในการประชุม ครั้งที่ พิเศษที่ 2/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

– สภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

– สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ตามหนังสือที่ สคสท.009/ 2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

– สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ตามหนังสือที่ สธช.75/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

8. สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 อุบลราชธานี และฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชนในชุมชน สถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด) พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด                    ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

9. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรต้องการสร้างบัณฑิตด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการสุขภาพชุมชนตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มี คุณสมบัติในการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักศึกษาสุขศึกษา อาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ และพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรืออาชีพอิสระ 


สำนักงานภาควิชาสาธารณสุขชุมชน อาคารปฏิบัติการชั้น 2
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-210-270-74 ต่อ
Facebook : ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน