สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

หากพูดถึงงานสาธารณสุข หลาย ๆ คน อาจจะคุ้นเคยกับงานรักษาพยาบาล เช่น หมอ หรือพยาบาล แต่งานทางด้านสาธารณสุข นอกจากงานรักษาแล้ว ยังมีงานส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงดูแลประชาชนรายบุคคลแล้ว ยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดีด้วย ผู้ที่จบสาธารณสุขศาสตร์ จึงมักจะมีรอบด้าน ขึ้นกับหน่วยงานและสถานที่ทำงาน บางคนทำงานเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บางคนทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ บางคนทำงานวิเคราะห์ทางด้านนโยบายและแผนสุขภาพ บางคนทำงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในสังคมทั่วไปและในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดี บางคนทำงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งต้องให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นร่วมด้วย

ดังนั้นสถานที่ปฏิบัติงานของนักสาธารณสุขในภาครัฐ จึงมีหลากหลาย ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด ตลอดจนองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แม้บทบาทของนักสาธารณสุขจะมีหลากหลาย แต่การเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น จะมีจุดเด่นที่การเน้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใช้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะสถาบันพระบรมราชชนกคือมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาการสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

กายวิภาคศาสตร์
สุขภาพจิตชุมชน
ประชากรศาสตร์
การใช้ยาเบื้องต้น
การบำบัดโรคเบื้องต้น
การจัดการสุขภาพชุมชน
วิทยาการระบาด
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุข
แบคทีเรีย
เชื้อรา
ไวรัสและเชื้ออื่นๆ  และอื่นๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรือ อาชีพอิสระ โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสุขศึกษา
อาจารย์
ผู้ช่วยนักวิจัย และประกอบอาชีพอิสระ

ข้อมูลอ้างอิง : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (PHAS)


สำนักงานภาควิชาสาธารณสุขชุมชน อาคารปฏิบัติการชั้น 2
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-210-270-74 ต่อ
Facebook : ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ