ทันตสาธารณสุข_เก่า

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

ทันตสาธารณสุขแห่งแรก แห่งเดียว ของประเทศ เราคือนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก (อดีต คนเรียกว่าทันตาภิบาล) ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันสุขช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เราผู้จัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน” “บุคลากรสาธารณสุข ที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน” เป็นผู้เชี่ยวชาญสุขภาพช่องปากที่ต่างจากทันตแพทย์ โดยเราจะเน้นส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ร่วมกับการรักษาโรคทางช่องปากเบื้องต้น ในโรงเรียน ชุมชน และในโรงพยาบาล

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เราเรียนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม เรียนจริงกับยูนิตทำฟัน ห้องเอ็กซเรย์ฟัน  ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย โดยเน้นการเรียนการสอนให้รู้จักกายวิภาคช่องปาก การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทั้งในคลินิกทันตกรรม โรงเรียน และชุมชน เรียนรู้การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชน เรียนการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อดูแลส่งเสิรมสุขภาพช่องปากของประชาชน

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลอ้างอิง : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (PHAS)

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ Bachelor of public Health Program in Dental Public Health

ชื่อปริญญาภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health (Dental Public Health)
อักษรย่อภาษาไทย ส.บ.(ทันตสาธารณสุข)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.H(Dental Public Health)

รูปแบบการเรียน หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 108 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดวิชาต่างๆในหลักสูตร


สำนักงานภาควิชาทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-210-270-74 ต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/scphubdental/