การเรียนการสอนออนไลน์

ดร.ภคิน ไชยช่วย
(Dr.Pakin Chaichuay)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

เรียนออนไลน์กับ ดร.ภคิน ไชยช่วย


เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ใสแต่ละรายวิชาได้แก่
– ระบบสุขภาพ
– สถิติเพื่อการวิจัย
– หลักการสาธารณสุข
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย
– กายวิภาคศาสตร์ (ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ)
– การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน