กลุ่มงานบริการวิชาการ

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผ.บ.ก.)

วันที่อบรม : 4 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2565
สถานที่ :  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  30,000 บาท

การรับสมัคร : ลงทะเบียน ณ ต้นสังกัดของท่าน

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เป็นหลักสูตรหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมาย
ให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง ความรู้ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการของข้าราชการในการเป็น
ผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีเครือข่ายการเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างกัน


หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผ.บ.ต.)

วันที่จัดอบรม : 2-20 พฤษภาคม 2565
สถานที่ :  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  19,000 บาท/คน

การรับสมัคร : ลงทะเบียน ณ ต้นสังกัดของท่าน

  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหารระดับต้น ในประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและนำไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง บริบท และสถานการณ์ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น


วันที่อบรม : 
ระยะที่ 1 : 8 – 11 มีนาคม 2565
ระยะที่ 2 : 29 มีนาคม -1 เมษายน 2565
สถานที่ :  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์​ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธษนี
ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียนฟรี ณ เขตสุขภาพต้นสังกัด

การรับสมัคร : ปิดลงทะเบียน


งานบริการวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

วันที่อบรม : เดือนกรกฎาคม 2564 ยังไม่กำหนดวันที่
สถานที่ : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  Coming soon

การรับสมัคร : ยังไม่เปิดรับสมัคร

  โครงการอบรมบริการวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 Coming soon


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker

วันที่อบรม : Coming soon
สถานที่ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  Coming soon

การรับสมัคร : ยังไม่เปิดรับสมัคร

   Coming soon


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
วันที่อบรม :  ระยะที่ 1 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ : ระบบออนไลน์ และห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
วันที่อบรม : วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร : นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ลงทะเบียนบริเวณหน้างาน


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ระยะที่ 2

จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
วันที่อบรม :  ระยะที่ 2 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564
สถานที่ : ระบบออนไลน์ และห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร : ผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 ไม่ต้องลงทะเบียน


หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ.บ.ก.)

โครงการพัฒนาความเป็นครูยุค 4.0

วันที่อบรม : 1-2 เมษายน 2564
สถานที่ : สุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์และในระบบออนไลน์
ค่าใช้จ่าย :  ฟรี

การรับสมัคร : การจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว


โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่อบรม : 
รอบที่ 1 : 5 – 8 เมษายน 2564 (4 วัน)
รอบที่ 2 : 11 – 14 พฤษภาคม 2564 (4 วัน)
สถานที่ : บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท
ค่าใช้จ่าย :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดอบรมระยะที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว

  สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารสุขของเขตสุขภาพที่ต้องปฏิบัติงานในฐานะทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (หมอครอบครัว) ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ด้านส่งเสริมวิชาการ และด้านพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา จึงเกิดเป็นโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่ออปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย เนื้อหาบรรยาย 19 ชั่วโมง ปฏิบัติ 31 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 50 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ระยะ (ระยะละ 4 วัน รวมเป็น 8 วัน)


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ระยะที่ 3

จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
วันที่อบรม :  ระยะที่ 3 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
สถานที่ : ระบบออนไลน์ และห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร : ไม่ต้องลงทะเบียน


หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ.บ.ต.)

จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
รุ่นที่ 1 : 7-25 มิถุนายน 2564 (2 สัปดาห์ในระบบออนไลน์ + 1 สัปดาห์ ณ วิทยาลัยฯ) เสร็จสิ้นแล้ว
รุ่นที่ 2 : 5-23 กรกฎาคม 2564 (2 สัปดาห์ในระบบออนไลน์ + 1 สัปดาห์ ณ วิทยาลัยฯ)
สถานที่ :  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  ปรับลดค่าลงทะเบียนจาก24,000 บาท/คน เป็น 19,000 บาท/คน

การรับสมัคร : เปิดรับสมัคร

  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหารระดับต้น ในประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและนำไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง บริบท และสถานการณ์ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรวม 120 ชั่วโมง (15 วันทำการ = 3 สัปดาห์)

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  • บริการใหคำปรึกษาด้านทันตกรรมในเวลาและนอกเวลาราชการ
  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • จันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ 17.00 -20.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • ติดต่อได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/scphubdental

งานประชุมวิชาการ และการอบรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อเรา
กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

187 หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
34190

มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line Official : https://lin.ee/sHehunC