แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Work from Home

อาจารย์และบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน Work from Home ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดเอกสาร COVID-01กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมทำสำเนาอีก 1 ฉบับ เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา (กรณีไม่สามารถมาที่วิทยาลัยฯ สามารถฝากเพื่อนร่วมงาน/ธุรการเพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาได้ หรือกรณีผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ ให้รักษาการเป็นผู้ลงนามอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  2. เอกสาร COVID-01 ตัวจริงเก็บไว้ และนำสำเนาเอกสาร COVID-01 ให้ฝ่ายธุรการ (คุณสุชาดา) เพื่อลงเวลาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว
  3. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามเวลาที่กำหนด และดาวน์โหลดเอกสาร COVID-02 เพื่อลงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
  4. เมื่อครบตามกำหนดปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในวันแรกของการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ ให้ท่านส่งเอกสาร COVID-02 แก่ผู้บังคับบัญชาของท่าน

เอกสารประกอบไปด้วย
1. แบบฟอร์ม COV-01
2. แบบฟอร์ม COV-02

ดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ —-> LINK